Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Actualisatie Erfgoedlijst

Het is van belang dat de differentiatie op een erfgoedlijst ook een werkelijke dwarsdoorsnede van het cultuurhistorisch erfgoed vormt.

Erfgoedlijsten zijn geen statisch gegeven maar een, in de tijd gezien, dynamisch instrument. Bij veel ‘oude’ gemeentelijke monumentenlijsten zijn er soms  sterke persoonlijke voorkeuren t.a.v. de selectie geweest, in het bijzonder op het gebied van de architectonische kwaliteiten. Soms is er sprake van ‘blinde vlekken’ in de waarneming geweest, terwijl ook de tijd nieuwe inzichten heeft gegeven. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de naoorlogse periode of objecten waarvan evident is, dat ze tot het cultuurhistorisch erfgoed (gaan) behoren.

Voldoende redenen om eenzijdig samengestelde Monumentenlijsten vanuit het verleden kritisch en onafhankelijk te bezien. Zo kunnen objecten van de lijst afgevoerd worden, indien geconstateerd wordt dat zij niet langer meer over de eertijds vastgestelde monumentale waarden beschikken, danwel naar de huidige inzichten daaraan niet meer voldoen.

Een dergelijke actualisatie levert niet alleen een compactere maar ook een hoger gewaardeerde gemeentelijke monumentenlijst op. Nieuwe inzichten kunnen tenslotte tot nieuwe besluitvorming leiden. Het publiek draagvlak zal er alleen maar groter van worden.

Wij adviseren daarom om gemeentelijke monumentenlijsten periodiek te laten herijken naar de inzichten van dit moment.
Hoorn