Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Beleid Ondersteuning Overheden


De historische bebouwing, archeologie en het stedelijke landschap, bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de historisch gegroeide ruimtelijke structuren. Daartmee vormt cultuurhistorie een belangrijke afweging bij ruimtelijke processen.

Moderne erfgoedzorg is gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik, economie, toerisme, veiligheid en duurzaamheid. Een integrale benadering van erfgoedzorg op beleidsniveau is daarom een vereiste.

Om cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening te borgen, wordt in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaald dat gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden, onder- en boven de grond. Gemeenten moeten een analyse maken van de cultuurhistorie in een bestemmingsplangebied en daar conclusies aan verbinden, welke in het bestemmingsplan verankerd worden. (zie: Structuurvisie)
Amersfoort -Koppelpoort