Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Erfgoed inventarisatie

Object inventarisatie
De Ouickscan vormt de basis voor een inventarisatie ten behoeve van het opstellen/uitbreiden/aanpassen van een objectgerichte monumentenlijst. Tijdens het veldwerk wordt deskundig en kritisch gekeken naar gebouwen en structuren, waarbij de veldinformatie zoveel mogelijk systematisch wordt verwerkt. Het levert een voldoende basis voor een eerste beoordeling van objecten en gebieden.

Gebiedsinventarisatie
Het beschermd stads- en dorpsgezicht vormt een onderdeel van de Monumentenwet. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kent de structuurvisie als belangrijk beoordelingscriterium. (zie: Structuurvisie)

Categoriale inventarisatie
Inventarisaties van bepaalde categorieŽn gebouwen, bijvoorbeeld: kloosters, kerken, scholen, boerderijen industriecomplexen; ook een bepaalde periode, bijvoorbeeld naoorlogs erfgoed, of monumentaal groen vallen binnen deze categorie.

Cultuurhistorische waardenkaart
Resultaten van een cultuurhistorische analyse kunnen worden weergegeven in een cultuurhistorische waardenkaart, welke aan een bestemmingsplan/structuurvisie worden toegevoegd. Hiermee ontstaat een direct inzichtelijk beeld van de cultuurhistorische kwaliteiten in een gebied.
Mijdrecht