Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
SIM-subsidie

De Sim-subsidie is bedoeld voor meerjarig onderhoud en incidenteel herstel van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals molens,
kerken en vestingwerken. De CBS index is bepalend of een gebouw woonhuis is of niet.

Doel van deze subsidie is om beschermde monumenten goede technische staat te houden. Belangrijk middel hiervoor is het zesjarige
instandhoudingsplan voor het laten uitvoeren van noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden, op grond waarvan SIM-subsidie kan
worden verstrekt.

In de bij de SIM behorende 'Leidraad subsidiabele instandhoudingkosten' wordt uiteengezet welke kosten subsidiabel zijn.

Kort samengevat: regeling voor instandhoudingssubsidie.
Maximale subsidiepercentage 60%.
Maximale subsidiebedrag afhankelijk van herbouwwaarde gebouw(en).
Monumenten in slechte technische staat komen ook voor instandhoudingssubsidie in aanmerking.
Kerken die tijdens de zesjarige planperiode in gebruik zijn, maken meer kans op subsidie.

Verdere informatie over het indienen van aanvragen voor komend jaar is te vinden op ons infoblad. Desgewenst kunnen wij de aanvraag
voor u begeleiden en/of het instandhoudingsplan conform de eisen van SIM opstellen.
SIM Subsidie...