Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Structuurvisie

Erfgoed in de Ruimtelijke Ordening

Door de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn gemeenten verplicht om cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening op te nemen bij de vaststelling van  bestemmingsplannen. Deze wijze van borging in het Bro bestaat nu voor zowel de archeologie als voor bovengronds erfgoed.

In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden opgenomen voor zowel objecten als gebiedseenheden. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de bescherming van karakteristieke panden, gebieden, monumentale bomen, molenbiotopen, landschapselementen, etc..

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat uit van een scheiding tussen normstelling en beleid. De inventarisatie en waardering van cultuurhistorische waarden vindt daarom niet plaats in het uitvoeringsinstrument bestemmingsplan, maar conform de Wro, in een beleidsdocument: de structuurvisie.

Om de erfgoedzorg te kunnen koppelen aan het ruimtelijke ordeningssysteem, is het van essentieel belang om het aanwezige erfgoed te inventariseren en waarderen.

Kampen - Haven